top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

  1. ​De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen CLOUDWARE NV (hierna 'CLOUDWARE') enerzijds en een natuurlijke- of rechtspersoon (hierna 'de Klant') anderzijds. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Deze voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing van elk ander beding uit tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Dergelijke eventuele afwijkende bepalingen gelden enkel voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige orders.

  2. CLOUDWARE is gemachtigd haar algemene voorwaarden en tarieven te allen tijde te wijzigen.

  3. De Klant is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLOUDWARE. 1.4 Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dit kan in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken.
    

 1. PRIJZEN EN OFFERTES

  1. De voorwaarden en prijzen vermeld in een offerte hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  2. De in de offertes, brochures en catalogi vermelde prijzen zijn vrijblijvend en verbinden CLOUDWARE niet. Prijzen worden voor CLOUDWARE eerst bindend na uitdrukkelijke bevestiging van het order. Of in geval van onmiddellijke levering geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

  3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en gegevens omtrent maat, gewicht, enz. zijn louter benaderend. Zij waarborgen geen eigenschappen en binden CLOUDWARE niet, behoudens schriftelijke bevestiging.

  4. De verkopers en/of handelsagenten van CLOUDWARE zijn niet bevoegd mondelinge afspraken te maken of waarborgen te verstrekken die afwijken van de inhoud van de schriftelijke overeenkomst

  5. CLOUDWARE behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, ontstaan na het tijdstip van de offerte of de bestelling, doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, aan de Klant in rekening te brengen.

  6. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in EURO en exclusief BTW. Eventuele verpakkingskosten, vervoerskosten en andere taksen en kosten zijn niet inbegrepen en worden aan de Klant aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  7. Voor werken uitgevoerd op werkdagen buiten de normale kantooruren (8.30u tot 17.30u) en op zaterdagen, behoudt CLOUDWARE zich het recht voor een supplement aan te rekenen van 50% op de normale tarieven. Voor zon- en feestdagen geldt een supplement van 100%.

  8. Indien de afnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen.
    

 2. LEVERINGSTERMIJNEN

  1. De bepalingen in verband met de leveringstermijnen zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De afgesproken termijnen kunnen éénzijdig door CLOUDWARE worden verlengd door de eventuele vertraging in de aanbreng door de Klant van elementen die CLOUDWARE nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in afgesproken betalingen, inclusief voorschotten. De verbintenis vanwege CLOUDWARE binnen een bepaalde termijn te leveren, gebeurt steeds onder voorbehoud van tijdige en juiste levering aan CLOUDWARE door haar leveranciers.

  2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen of grove nalatigheid in hoofde van CLOUDWARE, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven op annulering van het order en/of ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding.

  3. CLOUDWARE is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en deze afzonderlijk te factureren, indien de volledige bestelling niet of niet meteen kan geleverd worden.
    

 3. ANNULERING VAN ORDERS

  1. Bij annulering van het order door de Klant vooraleer geleverd wordt, of wanneer de Klant de levering weigert of onmogelijk maakt, is hij automatisch een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale orderprijs. Wanneer de schade in hoofde van CLOUDWARE meer bedraagt dan dit bedrag, dan is de Klant, op voorlegging van bewijzen, gehouden tot vergoeding van dit hogere bedrag.

  2. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in geval van annulering of weigering of verhindering van levering in elk geval volledig ingehouden.

  3. Wanneer reeds een gedeelte van het order geleverd is voorafgaand aan de weigering of het verhinderen van de verdere levering, dan kan CLOUDWARE overgaan tot facturatie van het reeds geleverde gedeelte, en tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst met betrekking tot het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval zal eveneens automatisch een schadevergoeding van 25% van de waarde van het niet-geleverde deel van het order geëist worden, en eventueel, op voorlegging van bewijzen van werkelijke schade, een hoger bedrag.

 4. TRANSPORT

  1. Het transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en voor risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle schade voor rekening en risico van de afzender zijn.

  2. Indien per uitzondering CLOUDWARE het transport bekostigt, verandert dit niets aan het risico dat ten laste blijft van de afnemer. 5.3 De wijze van transport verzending, verpakking, enzovoort wordt - tenzij door de afnemer nadere aanwijzingen worden verstrekt - bepaald door CLOUDWARE als een goede huisvader.
    

 5. EINDE VAN OVEREENKOMST

  1. CLOUDWARE behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren, indien de Klant geen gevolg geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 1 week, in de volgende gevallen:

  2. Indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens CLOUDWARE, voortvloeiend uit de overeenkomst, helemaal niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, inclusief de betaling van facturen op de vervaldag.

  3. Indien de Klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.

  4. Indien de Klant misleidende of verkeerde informatie verstrekt heeft en daardoor de dienstverlening van CLOUDWARE in gevaar gebracht heeft.

  5. De kosten van eventuele (buiten)gerechtelijke maatregelen door CLOUDWARE getroffen ten gevolge van het niet nakomen van zijn verbintenis door de Klant, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

  6. Bovendien is de Klant in dit geval gehouden tot vergoeding van alle door CLOUDWARE geleden schade, inclusief geleden verlies en/of gederfde winsten, met een minimum van 25% van de totale waarde van de overeenkomst.

  7. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de Klant, behoudt CLOUDWARE zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling, in de volgende gevallen:

  8. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement heeft aangevraagd.

  9. Indien de Klant in de onmogelijkheid van betaling verkeert, bij voorlopige opschorting van betaling of indien gerechtelijk akkoord aangevraagd is.

  10. Indien de Klant door beslaglegging, onder curatele-stelling of op enige andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 6. AANSPRAKELIJKHEID  & KLACHTEN

  1. CLOUDWARE garandeert dat de geleverde producten en diensten in overeenstemming zijn met de specificaties en vereisten die door de Klant werden verstrekt. Maar door de inherente technische complexiteit van de computertechnologie, kan CLOUDWARE niet garanderen dat het gebruik ervan volledig probleemloos zal verlopen. CLOUDWARE verbindt zich tot de uitvoering van een middelenverbintenis waarbij zij naar best vermogen de nodige middelen zal inzetten om tijdige, technisch geschikte en foutenvrije oplossingen te leveren, en om eventuele problemen te voorkomen en desgevallend op te lossen. Deze prestaties kunnen echter nooit het voorwerp uitmaken van een resultaatverbintenis.

  2. In het geval de levering niet uitdrukkelijk en expliciet plaatsgevonden heeft, zijn klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering enkel ontvankelijk indien ze binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven aan CLOUDWARE overgemaakt worden en voor zover het geleverde in tussentijd geen manipulatie, inclusief ingebruikname, heeft ondergaan.

  3. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan CLOUDWARE overgemaakt worden, onverminderd de toepassing van art. 1648 B.W. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering.

  4. Wanneer CLOUDWARE handelt als verkoper van hardware en van software die niet door haarzelf ontwikkeld werd, blijven de waarborgen en de waarborgtermijn die CLOUDWARE verstrekt voor deze goederen beperkt tot deze die door de fabrikant van de goederen worden verstrekt. CLOUDWARE kan in deze hoedanigheid van tussenpersoon nooit zelf aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de geleverde hard- of software, noch voor de directe of indirecte schade die door deze gebreken bij de koper of derden zou worden veroorzaakt.

  5. Onder geen enkele omstandigheid kan CLOUDWARE aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade door onderbrekingen, vertragingen, storingen, gegevensverlies of enig welke andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder kan CLOUDWARE niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene kostenverhogingen, winstderving, verlies van klanten of waardevermindering van vermogensbestanddelen (niet-limitatieve opsomming) die zich bij de Klant zouden kunnen voordoen.

  6. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, vervalt elke aansprakelijkheid van CLOUDWARE voor de door haar geleverde producten en diensten automatisch en onmiddellijk na wijzigingen van de aard, de opbouw of de samenstelling door de Klant aangebracht aan het geleverde, herstellingen door de Klant of door een derde en het uitlenen of verkopen of op een andere manier overdragen van het geleverde aan een derde.

  7. In geen geval zal de aansprakelijkheid van CLOUDWARE verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten. CLOUDWARE behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten naar eigen keuze ofwel de geleverde producten te vervangen of corrigerende diensten uit te voeren, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

  8. Indien door overmacht de goede uitvoering van de verbintenis verhinderd zou worden, of een overdreven verzwaring van de verplichtingen van CLOUDWARE zou ontstaan, dan heeft CLOUDWARE het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding of garantie geëist kan worden. Onder overmacht wordt onder meer gerekend: natuurrampen, brand, oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, vertraging of stopzetting van toelevering van noodzakelijke onderdelen, diensten of grondstoffen, stakingen of arbeidsconflicten, wegvallen van de voorzieningen van nutsbedrijven,. Als overmacht geldt eveneens alles wat leveranciers tegenover CLOUDWARE als overmacht inroepen.

  9. De Klant zal CLOUDWARE vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

  10. Eventuele gebreken aan een deel van de levering geven de Klant niet het recht vervolgens het geheel van de levering te weigeren.

  11. Het bestaan van een klacht geeft de Klant niet het recht verschuldigde betalingen uit te stellen of op te schorten.

 7. HUUR DOOR DE KLANT

  1. Indien in de Overeenkomst op de offerte werd aangestipt, dan zal de klant de Hardware huren voor de looptijd van de Overeenkomst (te weten de Initiële Periode alsook eventuele verlengingen) van CLOUDWARE en dit tegen dit tegen een forfaitair, maandelijks bedrag opgenomen in de offerte.

  2. De Hardware wordt door CLOUDWARE in goede staat geleverd en is telkens voorzien van een serienummer. Het risico met betrekking tot de Hardware gaat over naar de klant op het ogenblik van levering aan de Klant.

  3. Alle door CLOUDWARE aan de klant verhuurde Hardware blijft eigendom van CLOUDWARE. Het is de klant niet toegestaan om de verhuurde Hardware op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of anderszins in de macht van derden te brengen. De klant zal steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CLOUDWARE veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de Hardware waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel daarop rechten wil vestigen of doen gelden, zal de klant CLOUDWARE hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

  4. De klant zal de Hardware gebruiken als een goede huisvader en in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en alle andere richtlijnen of aanbevelingen van CLOUDWARE. In zijn rol als goede huisvader zal de klant bovendien de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat de gehuurde Hardware beschadigd of gestolen wordt. Elke beschadiging aan de Hardware, anders dan die uit het normale zorgvuldige gebruik van de Hardware voortvloeiend, komt voor rekening van de klant met de verplichting de schade aan CLOUDWARE te vergoeden. Ingeval van tenietgaan, vervreemding of verlies van deze Hardware is de klant aan CLOUDWARE een vergoeding verschuldigd gelijk aan de dan geldende nieuwwaarde van deze Hardware of van (gelijkaardige) Hardware met dezelfde functionele en technische kenmerken.

  5. De klant zal CLOUDWARE onmiddellijk inlichten omtrent enig verlies of enige schade aan de Hardware en zal ernstige en voortdurende storingen zo snel als mogelijk melden. De klant zal CLOUDWARE de aard van de geconstateerde problemen meedelen, evenals het nummer van het specifieke toestel. Na beëindiging van deze Overeenkomst, en teruggave van de Hardware, heeft CLOUDWARE het recht om de door haar vastgestelde schade aan de Hardware te verhalen op de klant. Zij dient daarvoor de vastgestelde schade schriftelijk aan de klant mee te delen na de teruggave van de Hardware. Indien de klant in gebreke blijft de Hardware aan CLOUDWARE terug te brengen binnen de daartoe voorziene termijn, verbindt zij zich ertoe om een forfaitaire vergoeding voor de Hardware aan CLOUDWARE te betalen aan de dan geldende nieuwwaarde van deze Hardware of van (gelijkaardige) Hardware met dezelfde functionele en technische kenmerken, onverminderd het recht van CLOUDWARE om een groter bedrag te vorderen indien zij een grotere schade kan aantonen.

  6. Indien de klant gedurende de huurtermijn geconfronteerd word met een gebrekkig toestel, dan dient zij dit te melden en zal CLOUDWARE, e.v., instaan voor een geschikte oplossing, dewelke naar eigen keuze en inzicht van CLOUDWARE beperkt blijven tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging middels refurbished Hardware met gelijkaardige technische kenmerken, dan wel (ii) herstel van de Hardware behept met een gebrek.

  7. Na afloop van de Initiële periode en met een minimum van 36 maanden, wordt de Klant eigenaar van de Hardware door betaling van éénmalig bedrag ter waarde van de maandelijkse huur kost.
    

 8. FACTUREN

  1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen zijn de facturen contant betaalbaar op de bankrekening van CLOUDWARE.

  2. CLOUDWARE is gerechtigd om voorschotfacturen op te maken, dit kan zowel bij aanvang als tussentijds.

  3. De geleverde producten blijven eigendom van CLOUDWARE zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. In geval van wanbetaling of faillissement van de Klant behoudt CLOUDWARE zich het recht voor om het geleverde terug te nemen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf de levering van de goederen. 8.4 Bij niet-betaling van een factuur zal automatisch, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn. Bovendien zal bij elke op haar vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR als dekking van de inningskosten, onverminderd de verwijlintresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van CLOUDWARE.

  4. Elke klacht met betrekking tot facturen dient aan CLOUDWARE meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst van de facturen. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

  5. Indien één factuur niet betaald wordt op de vervaldag, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van CLOUDWARE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  6. De door de Klant gedane betalingen worden steeds bij voorrang toegerekend op de verschuldigde rente en kosten (inclusief eventuele schadebedingen) en in de tweede plaats op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  7. Voor alle verschuldigde bedragen in hoofde van de Klant geldt de niet-compensatieregel: zij kunnen niet gecompenseerd worden door enig welke vordering vanwege de Klant jegens CLOUDWARE.
    

 9. INTELECTUELE EIGENDOM

  1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding is en blijft de software geleverd in het kader van een overeenkomst, eigendom van CLOUDWARE of van een derde van wie CLOUDWARE het recht verkregen heeft softwarelicenties te verdelen. De Klant heeft geen enkel recht op de broncode van de software, noch enige auteursrechten, octrooien of andere eigendomsrechten.

  2. Behoudens andersluidende overeenkomst, is CLOUDWARE steeds gerechtigd alle werken en prestaties die voor de opdrachtgever uitgevoerd werden te tonen aan andere potentiële opdrachtgevers, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  3. Elk gebruik van werken en prestaties geleverd door CLOUDWARE dient vergezeld te zijn van een bronvermelding naar CLOUDWARE.

  4. CLOUDWARE behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

  5. Behoudens andersluidend schriftelijk beding heeft CLOUDWARE het recht om op zijn website of in informatiebrochures te vermelden dat de klant een klant is van CLOUDWARE, evenals op zijn website een link te leggen naar de website van de klant.
    

 10. JURIDISCHE BEVOEGDHEID

  1. Alle overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

  2. Elk dispuut aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst zal finaal beslecht worden onder toezicht en volgens de regels van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

bottom of page